avverkning Fjällnära skog

Krav på muntlig rättegång i Fjällnäramålen

4 Oct, 2019

De så kallade Fjällnäramålen ska tas upp av Mark- och miljööverdomstolen där fem ärenden prövas. I målen finns möjlighet för domstolen att fatta beslut enbart utifrån de skriftliga handlingar som lämnas in av parterna, men nu kräver staten en muntlig rättegång. Att målen är komplicerade och blir vägledande anges vara orsaken till myndigheternas begäran.

Det här är komplicerade mål. Domarna från högre instans kommer att bli vägledande för framtiden och påverka många skogsägare. Av de skälen anser vi att målet ska avgöras i en huvudförhandling där bägge parter får möjlighet att var och en muntligt redogöra för sina ståndpunkter, säger Gunnar Larsson, Kammarkollegiets generaldirektör, i ett pressmeddelande.

Kort om Fjällnäramålen
Målen om fjällnära skog handlar om att skogsägare nekats avverkning i fjällnära skogar på grund av höga naturvärden. Skogsägarna och deras familjer har därmed gått miste om viktiga inkomster och stämt staten för att få ersättning. I början av året kom flera domar från mark- och miljödomstolen i Umeå. I domarna gavs markägarna rätt till ersättning motsvarande 125 procent av marknadsvärdet.

Läs mer
Tidigare artikel i vår kunskapsbank om de fjällnära målen.
Pressmeddelande från Skogsstyrelsen.
Artikel hos Land Skogsbruk.

DELA