FÖRVALTA

Genom att ha Meraskog vid din sida kan du känna dig trygg med att genomföra rätt aktiviteter i skogen och vid rätt tillfälle. Våra skogsförvaltare kan agera projektledare eller rådgivande partner med en aktiv förvaltning under hela ägandet, eller under en period för dig som exempelvis vill förvärva eller överlåta en fastighet. Vi ser till att du uppfyller målen med ditt skogsägande.

Våra olika spetskompetenser inom skog, skatt, ekonomi, juridik och fastighetsförmedling medför att vi alltid sätter kunden i fokus och formar teamet som behövs för att du skall uppnå dina mål. Genom att ringa in målsättningen med ditt skogsägande och analysera nuläget tar vi ut kompassriktningen och sätter en vass strategi för att sedan genomföra rätt aktiviteter. Här följer ett axplock av de områden vi anser vara grunden för ett långsiktigt förvaltande av din skog samt en del utmaningar som vi kan komma att ställas inför.

Är du intresserad av att vi förvaltar din fastighet?

FÖRFRÅGAN FÖRVALTNING

Image

Fördelning av fastighetens värde

Av fastighetens totala värde bör det över tid finnas 5 till 20 procent i likvida medel istället för volymer i rotstående lager. Att bedriva ett aktivt skogsbruk och löpande återinvestera i fastigheten är optimalt om du vill maximera fastighetens avkastning. Från ett riskminimeringsperspektiv är det bra att plocka ut delar av dina totala tillgångar för att inte ha hela värdet upplåst i skogen. Att medvetet och aktivt arbeta med fördelning av skogsfastighetens värde innebär att du skapar handlingsfrihet, minimerar risker och ekonomiska konsekvenser av exempelvis stormar, förruttnelse med mera.

Image

Aktivt skogsbruk innebär minskad risk

En aktiv skogsskötsel ger både en löpande avkastning, en långsiktig värdeökning och även en minskad risk. Att hela tiden vara aktiv i ditt skogsägande och utföra rätt aktiviteter vid rätt tidpunkt ger stor effekt över tid. Återinvestera i din fastighet utifrån vad som ger bäst resultat för dig, utifrån dina uppsatta mål.

Har du en stormkänslig skogsfastighet? Satsa på att bruka skogen på ett sådant sätt som minskar risken för framtida stormskador.

Har din skogsfastighet väldigt hög andel gammal skog och därigenom ett högt värde? Då kan det vara aktuellt att sprida riskerna genom att omvandla en del av fastighetens sparade kapital från rotstående skog till pengar. Det kan du göra i form av betalningsplan, skogskonto eller återinvestering. Du kan även välja att skatta fram pengar och eller förvalta kapitalet på annat sätt. Återigen är det dina mål som sätter strategin.

Detta är ett fåtal exempel på vad aktivt skogsägande kan innebära för dig.

Image

Skoglig ekonomi och privat ekonomi ihop

Genom att planera din skogliga- och privata ekonomi har du stora pengar att tjäna. Det gäller att göra rätt från början. Gör rätt och du kan skatta runt 30 procent, gör fel och du kan behöva skatta över 60 procent.

Att tänka både på kort och lång sikt är viktigt för att maximera avkastningen. Hur ser helhetsbilden av intäkter och kostnader ut? I vilken period eller på vilket år är det mest fördelaktigt att få intäkt från skogen kopplat till den övriga ekonomin? Ska hela intäkten tas upp direkt eller är det bättre att fördela den över flera år? Hur fördelar du intäkterna på bästa sätt, räcker det med skogskonto eller behöver du se över flera alternativ? Vilken riskbenägenhet har du? På vilka andra sätt du förvaltar du ditt kapital?

Det finns många olika faktorer att ta hänsyn till och det gör oerhört stor skillnad om du har koll på nuläget, både ur ett skogligt och ekonomiskt perspektiv. Din ekonomi- och skatteanalys kan vara avgörande i dina strategiska vägval. Vi kan analysera din nuvarande ekonomiska och skogliga situation för att därefter ringa in dina mål och sätta rätt strategi för att hjälpa dig uppnå dina mål.

Boka en Ekonomi- och Skatteanalys.

SPANA IN & BOKA

GENERATIONSSKIFTE

Står du inför ett generationsskifte? Våra Skogsförvaltare kan bistå med att förbereda er inför eller genomföra en generationsväxling på bästa sätt.

LÄS MER

Image

Återinvestering

För att göra helheten mer värd bör återinvesteringar göras i fastigheten och företaget. Variationen och syftena kan vara vitt skilda och allt utgår från dina mål. Återinvestering i fastigheten avseende förädlande aktiviteter som plantering, röjning, vägbyggnationer med mera, uppgår i snitt till 10-30 procent av fastighetens löpande avkastning, beroende på fastighetens nuläge och avkastningsförmåga. När det gäller återinvestering eller kompletterande investeringar för fastigheten och i företaget är det viktigt att ha koll på nuläget, analysera investeringen och lägga upp en strategi.

Vanliga frågeställningar är: Hur kan jag maximera avkastningen på det jag redan äger? Om jag vill använda skogspengar till att investera i annat, kan jag det? Hur går jag till väga om jag vill köpa mera skog?

Vi tar gärna ut kompassriktningen tillsammans med dig i ditt skogsägande och diskuterar vilka investeringar som medför att du uppfyller dina mål.

Image

Skogsbruksplan

Skogsbruksplanen är ett värdefullt verktyg som visar fastighetens skogliga nuläge. Med den som utgångsläge kan vi ge dig de bästa råden och genomföra aktiviteter i skogen, vid rätt tillfälle och till rätt förutsättningar. Skogsbruksplanen är en lönsam investering som betalar sig i form av bättre kunskaper och därigenom skapar ökade intäkter. Den ger en bra bild av nuläget, men redovisar även skogens tillväxt, avverkningsrestriktioner med mera.

Planen är ett bra verktyg för att upprätta en plan över de aktiviteter som planeras utföras. Om du inte har någon skogsbruksplan tar vi gärna fram en sådan åt dig. Har du en befintlig kan vi uppdatera den med utförda aktiviteter så att den åter blir aktuell.

BESTÄLL SKOGSBRUKSPLAN

BOKA KONSTNADSFRITT STRATEGISAMTAL

BOKA MÖTE