FÖRÄDLA

Image

Gallring

En väl utförd gallring ger både direkta inkomster och ökar värdet på den kvarvarande skogen. Med andra ord kan man säga att ”det går både att äta kakan och ha den kvar”. Genom att gallra så fördelar man tillväxten på färre och kvalitetsmässigt bättre träd. Med minskad konkurrens mellan träden får man grövre träd och därmed större andel sågtimmer i framtiden.

Att varje träd får mer utrymme gör dessutom att trädkronorna får möjlighet att breda ut sig och att rotsystemet utvecklas, vilket innebär att träden står stadigare när det blåser och därmed klarar stormar bättre. Andra fördelar med gallring är friskare bestånd med mindre självgallring och ett större ljusinsläpp till marken vilket är bra för näringsomsättningen för småkryp och markflora.

Prata gallring med oss

Image

Återväxt

Efter slutavverkning är du som skogsägare skyldigt att utföra återväxtåtgärder. För att lyckas med återväxten bör man markbereda för att skapa en gynnsam växtplats för plantorna eller grobädd för frön. Plantering är en beprövad metod som ger bra resultat på de flesta marker alternativt kan sådd eller självföryngring genom en fröträdsställning vara bra metoder på vissa marker. Vi tar gärna på oss att säkerställa återväxten och våra skogsrådgivare delger gärna sina kunskaper.

Prata återväxt med oss

Image

Dikesrensning

För lite vatten hämmar trädets tillväxt, men för mycket vatten är minst lika illa. Trädets rötter behöver syre annars kan de inte utnyttja marken ordentligt. Det här har vi vetat länge och många skogar dikades redan under 1930-talet. Skogsdikning har sedan fortsatt i stor skala fram till 1980-talet. Nu stiger vattennivån i många skogar när de gamla dikena växer igen, tillväxten sjunker och blir det riktigt blött kan träden dö. Med dikesrensning återställer man de gamla dikena. Man tar bort vegetation och slam i dikesbotten så att vattnet åter kan rinna fritt. Man får aldrig gå djupare än den gamla dikesbotten. Skilj alltså på nydikning och dikesrensning!

Vid nydikning sänker man den ursprungliga grundvattennivån och skapar en helt ny miljö för träd, växter och djur. Det kräver Länsstyrelsens tillstånd. Dikesrensning kräver däremot inget tillstånd, men större dikesrensningar som ”väsentligt ändrar naturmiljön” skall anmälas till skogsstyrelsen.

Prata diken med oss

Röjning

Skogsröjning är den enskilt viktigaste åtgärden i skogsskötseln näst efter föryngringen. Skulle du låta bli att röja i din trädgård? Precis som morötter behöver de unga träden utrymme för att utvecklas till stora och värdefulla träd. Här har man möjlighet att skapa ett bestånd för framtiden.

Röjningen bidrar till högre diametertillväxt, färre storm- och snöskador i beståndet, mindre självgallring och en bättre virkeskvalitet. Röjda bestånd ger större valmöjligheter längre fram och ett högre netto vid gallring och slutavverkning. Redan vid första gallringen kan röjningskostnaden räknas hem.

Prata röjning med oss

Image

Skogsgödsling

Trädens tillväxt ökar om man tillsätter mer av det som träden lider mest brist av. I normal svensk skogsmark är det främst tillgången på kväve som begränsar tillväxten. När man gödslar med kväve så bygger träden upp fler och längre barr under 5-10 år. På så sätt utnyttjas solljuset bättre och träden växer mer än om de inte hade gödslats.

Man brukar räkna med ca 10 procents förräntning per år under tiden för gödslingseffekten d.v.s. 8-10 år. När gödslingseffekten avklingat återgår barrskruden till den normala.

Prata gödsling med oss

KOSTNADSFRI DIGITAL SKOGLIG ÖVERSYN

SPANA IN & BESTÄLL

Förädla din skog

Skogsägare Annika Myhr, Tomas Åslund och Anders Pettersson berättar om hur de, med Meraskog som partner långsiktigt förädlar sin skog.

Image

Skogsägarkalender

För att göra livet som skogsägare enklare, har vi tagit fram en årsplanering som hjälper dig att hålla koll på vad som är viktigt att tänka på under året 2022. Kalendern som går att ladda ned till din telefon, påminner dig bland annat om när det är dags att planera för årets markberedning, inventera betesskador och att skicka in din inkomstdeklaration.

LADDA NED MERASKOGS SKOGSKALENDER