nyhet skogsbrand

Brandläget Gävleborgs län

15 Aug, 2018

Bränderna inom Meraskogs verksamhetsområde bedöms i dagsläget som under kontroll och under efterbevakning. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är det ungefär 25.000 hektar skog och mark som brinner eller har brunnit i Sverige under sommaren 2018. Ljusdals kommun i Gävleborgs län har drabbats hårt då det i nuläget totalt är ca 9.500 hektar skog som brunnit och drygt 130 fastigheter är berörda. Omkretsen på brandområdet är 125,7 km som delas in i tre större områden; Nötberget, Ängra/Laforsen samt Enskogen.

BILD: Utbränd skog utanför Kårböle, Gävleborgs län 22 juli 2018. Foto Mats Andersson.

Status, överlämning och dialog om samarbete

Det mesta inom det aktuella brandområdet har visat sig vara så kallad markbrand d.v.s. att trädens gröna krona finns kvar men däremot har nästan hela markytan har brunnit, endast några enstaka små öar är kvar som ej är brandpåverkad. Räddningstjänstens uppdrag avslutades i Färilaområdet den 10 augusti. Innan de lämnade över ansvaret gjordes en flygning med värmekamera där det konstaterades att det fortfarande finns stora värmehärdar. Vissa delar kommer att pyra eller brinna under en lång tid.

Formellt övergår ansvaret för bevakning och eventuell eftersläckning till berörda markägare men Länsstyrelsen har fått uppdraget att samordna arbetet. Räddningstjänsten kallade de skogliga aktörerna i området kring Färila till ett par möten i början av augusti med syfte informera och hitta samverkan kring efterbevakning, eftersläckning, trädsäkring av vägar osv.

- Mötena har varit informativa och bra, nu skapades en tydlighet vad som gäller vid överlämnandet från Räddningstjänsten för efterarbetet, berättade Meraskogs VD Mikael Mattsson efter mötet den 7 augusti. Bra att Länsstyrelsen tar ansvaret för samordningen och bekostar efterbevakningen, fortsätter han.

Nationell samordning av eftersläckningsarbetet

Regeringen har uppdragit åt Länsstyrelsen i Jämtlands län att samordna eftersläckningsarbetet efter de stora skogsbränderna som inträffat 2018 och en stab har etablerats på Länsstyrelsen i Jämtlands län. Staben bjuder in till veckovisa möten med markägarföreningarna, försäkringsbolag, Skogsstyrelsen och Länsstyrelserna för att diskutera lägesbilden, samverkansbehov och fånga upp frågor som behöver behandlas.

Regeringen lyfter i sitt uppdrag till Länsstyrelsen att relevanta erfarenheter från branden i Västmanlands län 2014 ska tillvaratas. Av MSB:s rapport ”Ansvar, samverkan, handling – Åtgärder för stärkt krisberedskap utifrån erfarenheterna i skogsbranden i Västmanland 2014 (Ju2014/1400), framtår att den organisation Länsstyrelsen i Västmanlands län upprättade för efterarbetet efter den stora skogsbranden fungerade väl.

Bevakning och beträdande av brandskadad mark

Flygbevakning sker av de berörda områdena Nötberget, Ängra/Laforsen samt Enskogen två gånger per dag till och med vecka 33. Markbevakning sker genom patrullering av ytterområden.

Skogsstyrelsen betonar att det är förenat med stora risker att gå in i brandhärjade områden. Det kan ta månader innan det är säkert att gå ut i skogen efter en stor brand. Ett beträdandeförbud infördes i det aktuella brandområdet den 9 augusti, vilket innebär att allmänheten ej får vistas i brandområdet. Markägare inkluderas ej i Beträdandeförbudet men rekommenderas att gå en utbildning innan man beträder sin mark.

Träff med markägare, rådgivning och avsättning av brandskadat virke

Brändernas geografiska belägenhet gjorde att vi tidigt utsåg Meraskogs kontor i Färila till ”brandkontor” med skogsrådgivare Pierre Nyström som vår huvudkontakt för drabbade marksägare. Den 8 augusti bjöd vi personligen in ett fyrtiotal berörda markägare till ett möte där Räddningstjänsten, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen var på plats. De informerade om det allmänna läget, vad som gäller inom sina olika områden och det som man då visste skulle ske framåt.

Det är viktigt för alla drabbade skogsägare att kunna få ut så stor del som möjligt av värdet på det brandskadade virket och avsättning av virket kommer att kunna ske. Exempelvis förbereder Setra Färila för att ta emot och såga brandskadat timmer något de har erfarenhet sedan tidigare. Se pressmeddelande Setra förbereder för att såga brandtimret.

-Vi på Meraskog förhandlar med flera möjliga köpare av brandskadat virke, säger Mikael Mattsson. Förutom hjälp med avverkning och avsättning av virke samt återbeskogning kan skogsägare rådgöra med oss om försäkringsärenden, ekonomi, juridik, etc. Vi hjälper också gärna till med att ta ut riktningen för det framtida skogsägandet, avslutar Mikael Mattsson.

Se även artikeln Skogsbränderna i Jämtlands och Gävleborgs län publicerad 25 juli 2018.

DELA